Kurumsal

kurumsal?zokon ?n?aat San. ve Tic. Ltd. ?ti. 2 MAYIS 2006 tarihinde fibercement, modelpan, compact laminat, compact lamine, kompozit panel, silikon giydirme cephe uygulamas?n? ve malzeme sat???n? yapmak üzere kurulmu?tur.Ayn? proje kapsam?nda mantolama, ?elik konstrüksiyon ?at? uygulamas?,?at? izolasyonu ve di?er izolasyon malzemelerinin uygulamalar?n? yapmaktad?r. Konusunda yetkin ve deneyimli uygulamac? ekiplere sahip olan firmam?z tüm betonarme , ?elik konstrüksiyon ve di?er yap?m y?ntemleri ile in?a edilen yap?lar?n d?? cephesinde ?zel cephe uygulamalar? yapmaktad?r.D?? cephe uygulamalar?m?z, yap?n?n ?zelliklerine ba?l? olarak ?zenle se?ilmekte, proje a?amas?nda teknik ve g?rsel ?izimler yap?larak mü?terilerimizin be?enisine sunulmaktad?r.Proje teklif a?amas?n?n teyidinden sonra verilen taahhüt i?lemleri, profesyonel mimar, mühendis ve teknik alt kadro ile yap?lmaktad?r. ?n?aat sekt?ründeki h?zl? de?i?im sürecinde mü?terilerimize estetik, h?zl?,pratik,hafif ,sa?lam ve ekonomik do?al ?imento levhalar ile ?zel uygulamalar yaparak ?nemli bir g?revi yerine getirdi?imize ve binalara kendilerine ?zgü mimari kimlik kazand?rd???m?za inan?yoruz.?zokon ?n?aat Ltd.?ti olarak amac?m?z yap?lar?n cephe ve g?rünü?lerini ileri dünya teknolojisi ile üretilen ürünler ile ?a?da?,estetik ve farkl? g?rünüme sahip olmas?n? sa?lamakt?r. K?sa sürede ger?ekle?tirdi?imiz ba?ar?l? proje uygulamalar? ile artan i? yo?unlu?u ve taahhütlerimizin ba?ar?yla sonu?lanmas?, beraberinde büyümeyi sa?lam?? ,kendisine ?zgü ?zel proje sistemleri tasarlayan ve uygulayan bir firma olarak k?sa sürede cephe sistemleri sekt?ründe ?nemli bir yer edinmi?tir.?zokon in?aat ?al??anlar? mesleklerine sayg?l?, deneyimli,i?i proje a?amas?nda oldu?u gibi uygulama sahas?nda da takip eden, ba?ar?ya ula?man?n tak?m ?al??mas? ile ger?ekle?ece?ine inanan bir kurulu?tur.Yapm?? oldu?u uygulamalar? birebir kontrol eden firmam?z,uygulad??? ürünler ile sarf edilen ?aba ve i? ciddiyeti ile sürekli kendini yenilemektedir.Mü?teri odakl? ?al??may? ve sürekli geli?meyi kalite politikas? edinen firmam?z?n ISO 9001:2000 KYS belgelendirme ?al??malar? h?zla devam etmektedir.?zokon ?n?.Ltd.?ti.;Mesa Nurol ,Sinpa? A.? ile birlikte ??züm orta?? olarak ?e?itli konut,y?netim binalar?,sosyal tesis binalar? gibi projelerin d?? cephe taahhütlerini ger?ekle?tirmi?tir.

江苏快3一定牛