Referanslar?m?zdan Baz?lar?

Hizmetlerimiz

3D Tasar?m

D?? cephe uygulamalar?m?z, yap?n?n ?zelliklerine ba?l? olarak ürünler aras?ndan ?zenle se?ilmekte, proje a?amas?nda teknik ve 3d g?rsel ?izimler yap?larak mü?terilerimizin be?enisine sunulmaktad?r.

D?s Cephe Uygulama

FiberCement, Compact Lamine, Compact Laminat, Silikon (Cam) Cephe, Kompozit Panel  

?nsaat

Türkiyede h?zla geli?mekte olan in?aat sekt?ründe de faaliyetdeyiz.

?zokon ?n?aat San.Tic.Ltd.?ti 2006 y?l?nda d?? cephe kaplama sistemleri konusunda deneyimli teknik personeli ile fibercement ,compact lamine,compact laminat ,kompozit ,silikon cephe uygulama ve malzeme sat???n? yapmaktad?r.

D?? cephe kaplama malzemeleri genel ?zellikleri bak?m?ndan ?evreye duyarl? yanmaz ve sa?l??a zararl? maddeler i?ermemesi gerekir.D?? cephe kaplama sistemleri i?erisinde en avantajl? olanlar fibercement d?? cephe kaplama malzemeleridir.Fibercement d?? cephe kaplama malzemeleri yanmaz ,sudan etkilenmez ,d?? cephe etkilerinden kolay etkilenmezler.D?? cephe de kullan?lan fibercementlerin de kullan?m a??s?ndan kolay ve ?e?itlili?i fazla olmas? gerekir.D?? cephe de kullan?lacak fibercement malzemeler at?k ka??t,toprak kar???ml? kuvars i?ermemesi gerekir.Fibercement malzemeler d?? cepheye maruz kald???ndan i?erisinde mukavemet artt?r?c? kimyasallar bulunmamas? gerekir.Fibercementler üretim a?amas?nda en son teknoloji ile üretilmeli ve kimyasallarla de?il üretim a?amas?ndaki fiziki etkenlerle mukavemeti artt?r?lmal?d?r.D?? cephe fibercement ürünler i? cephede de kolayca kullan?labilmelidir.Son teknoloji ürünler d?? cephe ?artlar?na uygun olarak haz?rlan?rlar.Ekobord fibercement ürünler i?te bu sayd???m?z tüm ?zellikleri i?erir.Ekobord fibercement ürünler tamamen d?? cephe de maruz kalacaklar? etkenlere g?re dünyada kullan?lan en son teknoloji ile üretilirler.Ekobord fibercementin di?er fibercementlere g?re en ?nemli ?zelli?i otoklav d???nda ayr?ca preslenme sürecidir.Di?er fibercementler press sürecinden ge?medi?i i?in daha k?r?lgand?r.Ekobord u di?er fibercement markalar?ndan ay?ran en ?nemlli ?zellik budur.

D?? cephe uygulamalar?nda kullan?lan malzemeler ?zenle se?ilmekte mü?terilerine uzun vadede s?k?nt? yaratmayacak malzemeler kullan?lmaktad?r. ürün kalitesi yan?nda uygulama kaliteside ?ok ?nemlidir.D?? cephede kullan?lan fibercement ürünler Ekobord marka se?ilerek kalite ve estetik uzun y?llar d?? cephe de sürdürülebilir .D?? cephe kaplama da compact laminant ve compact laminede kullan?labilir.

D?? cephe kaplama sistemleri ve d?? cephe ürünleriyle ilgili detayl? bilgi almak i?in lütfen bizleri aray?n?z.

江苏快3一定牛 北京快3