Ekobord Mono

Ekobord Mono levhalar?n yüzeyleri düz olarak üretilmekte olup, her türlü i? ya da d?? ortam etkisine maruz kalabilecek dayan?ma sahiptir.

Ekobord Mono levhalar, prefabrike binalarda i? duvar olarak, i? mekanlar?n tadilat?nda ve b?lme duvar yap?m?nda kullan?lmas?n?n yan?nda prefabrik, hafif ?elik veya yap?lar?n d?? duvarlar?nda, ?aft kanallar?nda, ara kat yap?mlar?nda, asma tavan uygulamalar?nda, ?slak hacimlerde ve cephe kaplamalar?nda kullan?lmaktad?r.

 

mono1 mono2

 

2’?er mm artarak 4 mm ile 20 mm kal?nl?k aral???nda üretilmektedir.

Standart üretim ebatlar? 1250 x 2500/ 2800/3000 mm ?eklindedir.

?stendi?inde astar boyal?, hem astar hem son kat boyal? olarak üretilmektedir.

Proje do?rultusunda ?zel kesim yap?lmaktad?r.

?stenilen renge boyanabilir.

Kullan?m ?e?idiKullan?m Yeri
Cephe Giydirme ve Kaplama DI? ?EPHE
?? MEKAN DEKORAT?F G?YD?RME
KOLON KAPLAMA
ASANS?R BO?LUKLARI
Duvar Uygulamalar? DUVAR PANELLER?
?AFT DUVARI
B?LME DUVAR
PREFABR?KE B?NA DUVARI
Zemin Uygulamalar? KONYETNER ZEM?N?
YüKSELT?LM?? D??EME
ZEM?N PANELLER?
Ara Kat Uygulamalar? PREFABR?KE VE ?EL?K YAPI ARAKAT D??EMELER?
Tavan ve ?at? Kaplamas? Alt? Uygulamalar? ASMA TAVAN
K?REM?T ALTI KAPLAMASI
Teknik ?zellikleriDe?erler

Birim Hacim A??rl??? (?zkütle)

~1370 ±50 kg/m3

E?ilme Dayan?m?

Enine 13 MPa       Boyuna 17 MPa

Bas?n? Dayan?m?

>35 MPa (N/mm2)

Elastisite Modülü

Enine 7500 MPa      Boyuna 8500 MPa

Is? ?letkenlik Katsay?s? (λ)

0,18 w/mK

Termal Uzama Katsay?s? (α)

0,005 mm/mK

Buhar Difüzyon Diren? Katsay?s?

190 μ

Sudan Etkilenme

~0,5 mm/m

Rutubet

<%10 (atmosfer nemine ba?l?)

Porozite

<% 30

Su Emme Oran?

<% 25

Toleranslar

Kal?nl?k

Düz levhalarda %10, Desenli Levhalarda -%10 ile +%15 aras?ndad?r

Boy ve En

±3,75 mm / ±5 mm

Kenar düzgünlü?ü

±%0,1

     

Organik Zararl?lar ve Gaz Emisyonu

Hi?bir organik zararl? bar?nd?rmaz ve zehirli gaz emisyonu yoktur.

Asbest

NT tipi (Asbestsiz) Levha

Donma Mukavemeti

TS EN 12467’ye uygun olarak donmaya kar?? dayan?kl?

Su Ge?irmezlik

TS EN 12467’ye uygun olarak su ge?irmez

 

江苏快3一定牛