Ekobord Wood

Ekobord Wood levhalar?n ?n yüzeyleri ah?ap dokulu, arka yüzeyleri ise montaj kolayl??? sa?lamas? i?in biraz pürüzlü olarak üretilmektedir.

Bu ürünler prefabrike, betonarme gibi yap?lar?n i? mekanlar?nda, ah?ap desenli dekoratif ürün kullan?m tercihine ba?l? kullan?lan ürünlerdir. Ayr?ca yine prefabrike, hafif ?elik veya di?er tüm yap?lar?n d?? duvarlar?nda kullan?m? istenen, ah?ap yüzey dokusu ile yap?y? ortalama g?rünü?ünden ??kar?p farkl? bir g?rüntüye kavu?turan, her türlü i? ve d?? ortam etkisine maruz kalabilen ve yüksek dayan?ma sahip ürünlerdir.

wood1 wood2 wood3

2’?er mm artarak 4 mm ile 20 mm kal?nl?k aral???nda üretilmektedir.

Standart üretim ebatlar? 1250 x 2500/ 2800/3000 mm ?eklindedir.

?stendi?inde astar boyal?, hem astar hem son kat boyal? olarak üretilmektedir.

Proje do?rultusunda ?zel kesim yap?lmaktad?r.

?stenilen renge boyanabilir.

Kullan?m ?e?idiKullan?m Yeri
Cephe Giydirme ve Kaplama DI? ?EPHE
?? MEKAN DEKORAT?F G?YD?RME
KOLON KAPLAMA
Duvar Uygulamalar? DUVAR PANELLER?
B?LME DUVAR
PREFABR?KE B?NA DUVARI
Tavan ve ?at? Kaplamas? Alt? Uygulamalar? ASMA TAVAN (8 mm ürünler)
Teknik ?zellikleriDe?erler

Birim Hacim A??rl??? (?zkütle)

~1370 ±50 kg/m3

E?ilme Dayan?m?

Enine 13 MPa       Boyuna 17 MPa

Bas?n? Dayan?m?

>35 MPa (N/mm2)

Elastisite Modülü

Enine 7500 MPa      Boyuna 8500 MPa

Is? ?letkenlik Katsay?s? (λ)

0,18 w/mK

Termal Uzama Katsay?s? (α)

0,005 mm/mK

Buhar Difüzyon Diren? Katsay?s?

190 μ

Sudan Etkilenme

~0,5 mm/m

Rutubet

<%10 (atmosfer nemine ba?l?)

Porozite

<% 30

Su Emme Oran?

<% 25

Toleranslar

Kal?nl?k

Düz levhalarda %10, Desenli Levhalarda -%10 ile +%15 aras?ndad?r

Boy ve En

±3,75 mm / ±5 mm

Kenar düzgünlü?ü

±%0,1

     

Organik Zararl?lar ve Gaz Emisyonu

Hi?bir organik zararl? bar?nd?rmaz ve zehirli gaz emisyonu yoktur.

Asbest

NT tipi (Asbestsiz) Levha

Donma Mukavemeti

TS EN 12467’ye uygun olarak donmaya kar?? dayan?kl?

Su Ge?irmezlik

TS EN 12467’ye uygun olarak su ge?irmez

 

江苏快3一定牛