FiberCement

Yap?lar?n i? ve d?? cephesinde kullan?lan kaplamalara y?nelik yeni ??zümler bulma dü?üncesi insano?lunu sürekli aray??a y?nlendirmi? ve bu konuda ?ok farkl? ürünler geli?tirilmi?tir. Fibrecement ürünler bu alanda ?ok yayg?n olarak kullan?lan ürünlerdir. Asbest kullan?m?n?n dünyada yasaklanmas? nedeni ile üretici firmalar yeni ürünler ara?t?rm?? ve ?imentosilika, elyaf kar???m?ndan olu?an fibercement ürünleri geli?tirmi?lerdir.Ekobord marka fibercement ürünler ise dünyadaki  son teknolojiler kullan?larak üretilmi?tir.

FiberCement Board
board

FiberCement Siding
siding
江苏快3一定牛